Forside Aktiviteter Klubben Fotoalbum Skriv til os Sponsorer

Kontakt webmaster, hvis du opdager fejl på siden - klik her

Efterlønsklubbens historie.


Nedenstående er skrevet af Niels Malta Rousing i forbindelse med klubbens etablering af egen hjemmeside i sommeren 2017.  Artiklen er skrevet på baggrund af klubbens materiale herunder den førte protokol for alle årene siden klubbens stiftelse.


Klubbens møder blev afholdt i Bakkehuset, Assensvej 100 til og med foråret 2016. Efterfølgende er møderne afholdt i Østergades Forsamlingshus, som også er mødestedet for kommende møder.


Klubbens stiftelse og vedtægt.


Efterlønsklubben for Middelfart og Omegn er stiftet den 23. april 1980. Til den stiftende generalforsamling var der mødt cirka 50 mennesker. Ideen til klubben blev født den 27. februar 1980.


Ifølge vedtægt for 1980 er klubbens formål at samle efterlønsmodtagere i Middelfart og omliggende kommuner til møder og forskellige arrangementer.


Der er løbende sket ændringer af klubbens vedtægt. Første gang i 1985, hvor det blev vedtaget, at formanden og kassereren skulle vælges af generalforsamlingen. Samtidig blev det vedtaget, at protokollen skulle oplæses på generalforsamlingen.


Der har herefter været ændret i vedtægten i 2002, hvor oplæsning af protokol blev slettet. Oplæsningen af protokollen gav anledning til kritik på grund af dens detaljeringsgrad og længde, men traditionen ophørte først i 2008.


I 2004 blev klubbens navn ændret til Efterløns- og pensionistklubben for Middelfart og Omegn. Ved seneste ændring i 2008 blev klubbens navn forkortet til Middelfart efterløns- og pensionistklub. Ligeledes blev det vedtaget, at kassereren vælges af bestyrelsen og ikke generalforsamlingen.


Den gældende vedtægt, vedtaget på generalforsamlingen den 9. april 2008, fremgår af nærværende hjemmeside under bjælken ”foreningen”.


Formænd gennem årene.


1980 Louis Ibsen

1982 Henry Ploug

1984 Henry Mølgaard

1990 Henry Christensen

1992  Niels Nielsen

1993 Jens Kristian Hansen (Jens afgår som formand, den11. marts 2003).

2003 Poul Andersen

2013 Niels Malta Rousing (nuværende formand)


Som det fremgår ovenfor blev der ofte skiftet formand i begyndelsen af klubbens eksistens. Ifølge protokollen var der kampvalg ved valget i 1993.


Jubilæumsfester og receptioner.


Der har været afholdt 10, 15, 20, 25, 30 og 35 års jubilæumsfest. De første jubilæer blev afholdt i Kauslunde Forsamlingshus og senere i Østergades Forsamlingshus samt Bakkehuset på Assensvej. Alle jubilæumsfesterne har haft stor tilslutning. I forbindelse med 25 års jubilæumsfesten blev der dagen forinden afholdt reception.


I 2016 ved flytning til Østergades Forsamlingshus blev der også afholdt reception. Det var i Middelfart Sparekasses lokaler med taler af borgmester Steen Dahlstrøm, afdelingsdirektør Claus Hansen og forstander Julie Krarup fra Middelfart Produktionsskole. Til receptionen var der inviteret nuværende og kommende medlemmer samt sponsorer. Klubben fik 16 nye medlemmer.


Klubbens aktiviteter.


Det første møde blev holdt den 7. maj 1980, hvor det blev vedtaget en udflugt den 28. maj 1980 med Fåborg – Gelting færgen. Der er herefter arrangeret ture til Tyskland og Holland samt til forskellige steder i Danmark.


Det første foredrag fandt sted den 20. august 1980, hvor Skræppenborg Nielsen viste billeder og fortalte om sit indtryk af Serbien og det fjerne Østen.


Klubbens første bankospil fandt sted den 22. oktober 1980 med 45 deltagere. Der var 13 gevinster. Bankopladerne kostede 4 kr. og 3 stk. for 10 kr. Bankospil indgår fortsat i klubbens aktiviteter.


Den første fest blev afholdt den 6. november 1980, hvor medlemmerne selv medbragte mad og drikkevarer, medens klubben gav kaffe. Derefter var der dans. Musikken blev leveret af en ung mand for kr. 100. Der deltog 48 medlemmer i festen.


Den 22. januar 1981 blev der afholdt nytårsfest i Ungdomsborgen, hvor de 41 deltagerne selv medbragte mad og drikkevarer.


Pakkefest var også et hit. Til mødet den 3. november 1983 anføres det for første gang, at bestyrelsen havde været rundt ved byens handlende og fået forskellige pakker, som blev sat under hammeren. Der blev solgt for i alt kr. 2.595,05.


Karneval blev afholdt første gang den 9. marts 1984 og blev en succes, hvor der var en dommerkomite, som udpegede de bedst klædte.


Byens sparekasser har vist gamle danske film efterfulgt af foredrag angående opsparing og pension mv. Ligeledes var der hyggeaftener med kortspil og strikning, hvor snakken samtidig fik frit spil. Kabaret har også været på programmet i adskillige år.


De første år af klubbens levetid var det især busture til forskellige seværdigheder, virksomheder mv. Bankospil, modeopvisning og fester hørte til klubbens aktiviteter, hvorimod foredrag kun var på programmet i beskedent omfang.


Sidst i 1990èrne blev klubbens aktiviteter mere med foredrag af forskellig kulturel art. Ligeledes blev interessen for 1 dages busture større, så de længerevarende udflugter ophørte.


Klubbens nuværende aktiviteter fremgår af udsendte programmer, dels for foråret og dels for efteråret samt et særskilt program for sommerudflugten. Disse programmer er tilgængelige på denne hjemmeside under bjælken ”foreningen”.


Møderne starter med eftermiddagskaffe, og ved starten henholdsvis afslutningen synges en fællessang normalt fra højskolesangbogen.


Efter den årlige generalforsamling er der normalt en overraskelse på programmet efterfulgt af et traktement.


Torsdagsklubben.


Indtil sidste år hed klubben mandagsklubben, idet møderne var hver mandag eftermiddag. I forbindelse med flytning til Lillebæltsskolen i 2016 blev mødedagen ændret til torsdag, da det passede bedst ind i skolens planer.


Mens mændene boltrer sig i skolens sløjdlokale, strikker og sludrer kvinderne i et tilstødende lokale, hvor der afholdes fælles kaffemøde.


I 1985 anføres, at klubben har fået en ordning med Kauslunde Gamborg Husflidsforening om overdragelse af det værktøj, som klubben havde lånt hos foreningen. Dette værktøj og senere tilkøbte maskiner og værktøj blev dels solgt til medlemmerne og dels foræret til Produktionsskolen i forbindelse med flytning i 2016.

 

Se nærmere om torsdagsklubben under bjælken ”aktiviteter”.


Medlemsantal.


Medlemsantallet nævnes første gang i protokollen ved generalforsamlingen den 10. april 1985, hvor medlemstallet var 91.


Ved generalforsamlingen i 1986 er medlemsantallet angivet til 165. Medlemsantallet var faldet til 160 ved generalforsamlingen i 1987. Ved generalforsamlingen i 1996 var medlemsantallet 103.


De første år øgedes klubbens medlemsantal. Deltagelse i aktiviteterne var god, men i starten af 1990èrne begynder medlemsantallet at falde og dermed faldende tilslutning til klubbens aktiviteter.


I de sidste 10 år har klubben haft en betydelig tilgang af nye medlemmer. Medlemsantallet udgør 310 medio 2017.


Kontingent og kaffepenge.


Fra 1. januar 1986 var kontingentet fastsat til kr. 80 for par og kr. 40 for enlige. På generalforsamlingen i 1992 blev der vedtaget en kontingentforhøjelse på 10 kr. gældende fra 1. januar 1993.


Efterfølgende har kontingentet været kr. 50 for hvert enkelt medlem.


Kaffepenge på kr. 10 skulle betales til møderne gældende fra 2. halvår 1993. Dette er senest blevet hævet til kr. 25 gældende fra 1. januar 2016. I de senere år er kagen til kaffen lavet af Middelfart Produktionsskole.


Printvenlig udgave - klik her