Forside Aktiviteter Klubben Fotoalbum Skriv til os Sponsorer

Kontakt webmaster, hvis du opdager fejl på siden - klik her

Vedtægter for

Middelfart Efterløns- og pensionistklub

Stiftet 27. februar 1980§ 1. Navn

Klubbens navn er Middelfart efterløns-og pensionistklub og har hjemsted i Middelfart.

Klubbens adresse er formandens.


§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle efterlønsmodtagere, pensionister og ligestillede om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.


§ 3. Medlemskredsen

  1. Som medlem optages enhver, der støtter § 2.
  1. Ægtefælle eller samlever optages på lige fod.


§ 4. Generalforsamling

a. Generalforsamlingen er klubbens højeste myn­dighed. Den afholdes hvert år i april kvartal og bekendtgøres mindst 14 dage før den afholdes ved annoncering i programmet, dagspressen eller ved skriftlig indkaldelse til hvert medlem

b) Generalforsamlingen vælger dirigent og referent.

c) Generalforsamlingen vælger 3 — 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, som afgår skiftevis hvert andet år.

Ligeledes vælges 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år, samt en revisorsuppleant, som er på valg hvert år.

d. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på nær revisorsuppleanten, er to årige.

e) Alle valg og beslutninger vedtaget med simpelt flertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

f) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

g) Afstemninger skal være skriftlige, hvis det forlanges.


§ 5. Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af referent og stemmetællere
  1. Bestyrelsens beretning — til godkendelse
  1. Forelæggelse af klubbens årsregnskab - til godkendelse.
  1. Behandling af indkomne forslag samt kontingent fastsættelse.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  1. Valg af formand (ulige år)
  1. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppl.

b) Valg af revisor og en suppleant

  1. Eventuelt


§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 20% af medlemskredsen kræver det, med motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 7. Forenings- og mødeledelse

Bestyrelsen, der består af 3 — 5 medlemmer konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fordeler ansvar, opgaver og kompetencer.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det med angivet motivering.


§ 8. Bestyrelsens beføjelser

Bestyrelsen fastlægger niveauet for aktiviteter, udgifters størrelse ved rejser, møder, kurser, telefongodtgørelse m.m.

Bestyrelsen holdes via kassereren løbende orienteret om klubbens økonomi.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Klubbens egenkapital indsættes på konto i pengeinstitut. Der kan opretholdes en mindre kassebeholdning. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til konkrete opgaver. Klubben hæfter alene for sine forpligtigelser ved klubbens egenkapital.

Klubben tegnes udadtil ad formanden.

Der påhviler ikke bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 9. Forslag til vedtægtsændring eller opløsning af klubben kræver 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Ved opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af klubbens egenkapital, der skal anvendes til sociale formål og komme pensionister til gode.

Arkivalier henlægges på Byhistorisk arkiv.
Således vedtaget på generalforsamling d. 9. april 2008Udskriv